Бах А.А.

Bakh A.A.
ст. научн. сотрудник АСФ ГС СО РАН